Jaarverslag

2021
Het jaar 2021 was financieel afwijkend ten opzichte van 2020. Er waren minder inkomsten dan in 2020, maar ook minder uitgaven, omdat de projecten vrijwel stil zijn komen te liggen. De stichting eindigde wel positief op de balans, ondanks de inventarisatiereis die gemaakt moest worden om de levensvatbaarheid van de projecten te kunnen onderzoeken. Met de buffer kunnen de nieuwe projecten in 2022 snel opstarten.

Giften
De totale giften in 2021 bedroegen € 10.427,-. De algemene giften zijn onderverdeeld in soort giftgevers (particulieren, kerken, bedrijven en fondsen).

Uitgaven
De uitgaven in 2021 bedroegen € 5.545,-. Het merendeel is uitgegeven aan de oriëntatiereis en extern advies voor de verdere toekomst van de stichting.

Resultaat
Het totaal van de giften is onder aftrek van de kosten opgenomen als het resultaat. Hierdoor eindigt de stichting in 2021 met een positief resultaat van € 4.882,-. Dit positieve resultaat wordt toegevoegd aan de reserve en is bestemd voor de verwachte projecten in 2022.

Tips:
– The Carpenter’s Son heeft de ANBI-status. Dat betekent dat u in aanmerking kan komen om uw gift aftrekbaar te laten zijn bij uw belastingaangifte (houd uiteraard wel rekening met de financiële drempel).
– Naast donateurschap of eenmalige giften is er ook de mogelijkheid om periodieke giften te geven. Bij een periodieke gift sluit u met Stichting The Carpenter’s Son een overeenkomst af voor 5 jaar, met een vooraf vastgesteld jaarlijks bedrag. Het voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastingopgave (u heeft geen ‘drempel’ meer) en wij als stichting kunnen rekenen op uw steun voor die periode.

De totale giften in 2021 bedroegen €10.427,-.